Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

Organizarea simulării evaluării naţionale si bacalaureat 2021

ORDIN Nr. 3449/2021 din 5 martie 2021

privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021

Text în vigoare începând cu data de 19 martie 2021

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 martie 2021.

Act de bază

#B: Ordinul ministrului educaţiei nr. 3449/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 5 martie 2021

Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului educaţiei nr. 3499/2021

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#B

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 lit. b), d), j), ale art. 74 alin. (5) şi ale art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

ART. 1

(1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen naţional de bacalaureat şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

(2) Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se organizează numai pentru elevii claselor a VIII-a; la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional participă numai elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

#M1

ART. 2

(1) Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de/cu 6/1.000 de locuitori se pot organiza simulări ale examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele şcolare, nu mai târziu de 15 mai 2021.

(3) În situaţia menţionată la alin. (2), subiectele vor fi elaborate la nivelul inspectoratelor şcolare.

#B

ART. 3

(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020 - 2021 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2020 - 2021, este prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 4

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020 - 2021, sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020 - 2021, este prevăzută în anexa nr. 3.

#M1

ART. 5

(1) Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

(2) Unităţile de învăţământ pot decide, în funcţie de infrastructură, ca, în zilele în care se organizează simulări ale examenelor naţionale, activitatea celorlalte clase să se desfăşoare online, indiferent de scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor valabil în zilele respective.

#B

ART. 6

(1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

(2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

ART. 7

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 8

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

CALENDARUL

simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021

a) Simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

29 martie 2021 Limba şi literatura română - probă scrisă

30 martie 2021 Matematică - probă scrisă

31 martie 2021 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

16 aprilie 2021 Afişarea rezultatelor

b) Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat naţional

22 martie 2021 Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română

23 martie 2021 Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

24 martie 2021 Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării

25 martie 2021 Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă

31 martie 2021 Afişarea rezultatelor

ANEXA 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

LISTA

conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2020 - 2021 - pdfdescarca document pdf

ANEXA 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

LISTA

conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021 - pdfdescarca document pdf