Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16

Formular solicitare evaluare copil

ANEXA 2 - docxdescarca formular Word

la Metodologie

Nr. ....../................ 2021

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............................, legitimat(ă) cu ...... seria ....... nr. ......................, nr. de telefon ...................................., adresă de e-mail ......................................................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ............................................., născut la data de ................................................, solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolar 2021 - 2022 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.473/2021.

Menţionez faptul că fiica mea/fiul meu ........................................ se află în următoarea situaţie:

_

|_| nu a frecventat grădiniţa;

_

|_| s-a întors din străinătate.

Semnătura ................... Data ..........................

NOTĂ:

Prezenta cerere se depune/se transmite la Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Unitatea de învăţământ ........................................ prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educaţiei nr. ............./............. .

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului, conform art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

textfancy.com makes your text more stylish. Pick emojis and other characters, generate ascii art and more.