Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16

Formular solicitare inscriere pregatitoare

ANEXA 1 docxdescarca document word

la Metodologie

Nr. ....../..... .. 2021

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata, ................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................., str. ..................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......................, legitimat(ă) cu ...... seria ......... nr. ....................., nr. de telefon*1) .............................., adresă de e-mail*2) ......................................................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ............................................., născut la data de ........................., solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul şcolar 2021 - 2022 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.473/2021.

Menţionez că fiul meu/fiica mea ......................................... este înscris(ă) în anul şcolar 2020 - 2021 la.................................................................................., la grupa .........................

(unitatea de învăţământ)

Solicit obţinerea recomandării prin:

_

|_| ridicare de la sediul unităţii de învăţământ;

_

|_| prin transmitere pe e-mailul .......................................;

_

|_| prin poştă la adresa menţionată mai sus.

Semnătura ................... Data ..........................

NOTĂ:

Prezenta cerere se depune/se transmite la unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar frecventată de copil.

------------

*1) Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul doreşte să obţină recomandarea prin ridicare de la sediul unităţii de învăţământ.

*2) Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul doreşte să obţină recomandarea prin transmiterea recomandării prin e-mail.

Unitatea de învăţământ ........................................ prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educaţiei nr. ............./............. .

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului, conform art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul general privind protecţia datelor.