Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16
roenfrdehuituk

CALENDARUL ÎNSCRIERII pentru anul şcolar 2021 - 2022

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul şcolar 2021 - 2022 - descarca document pdf

 

 

 

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar

 

17 martie 2021 Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului Şcoala după  şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare

 

18 martie 2021 Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la ordin) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv şi care: 

• nu au frecventat grădiniţa;

• s-au întors din străinătate.

Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE 

Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare,  respectiv al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 1 la ordin) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -  31 decembrie 2021 inclusiv

 

19 martie 2021 Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor - după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi

 

22 martie - 27 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în  învăţământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa

• Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

• Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au  revenit din străinătate

• Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin

• Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare

• Desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE

• Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

 

29 aprilie  2021 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele   cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile judeţene/Comisia Municipiului Bucureşti

 

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar

 

29 martie - 28 aprilie 2021

Completarea cererilor-tip de înscriere de către   părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă

Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică

 

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

 

10 - 11 mai 2021 Procesarea de către Comisia naţională a   cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie

 

11 - 18 mai 2021  Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe   baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază 

Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază

 

19 mai 2021 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie

 

20 mai 2021 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere

 

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

 

21 mai 2021 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar Informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente on-line, după caz.

 

24 mai - 31 mai 2021 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la  secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu aufost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor

 

2 iunie - 3 iunie 2021 Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a  cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă

 

4 iunie 2021 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare

 

1 septembrie - 10 septembrie Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul  şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal 2021 instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ 

Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului