Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16

Angajare îngrijitor

pdfDocument original PDF

LICEUL TEORETIC ,,BOGDAN VODA" CU SEDIUL iN VISEU DE SUS, STR. MIHAi EMINESCU, NR. 1,

Avand in vedere :

 • Art 30 din Legea nr 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile i completarile ulterioare,

 • Procedura de organizare concurs stabilita de Titlul I din Hotararea de Guvem nr 286 din

23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului adru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificata prin HOT.ARA.REA de Guvem nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 publicata in MO nr. 854/24.11.2014

Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic "Bogdan Voda" din Vi eu de Sus, anunta, organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de executie pe perioada nedeterminata :

- Ingrijitor I ( 1 post )

Dosarele pentru inscriere se depun la secretariatul unitatii - sediul din Vi eu de Sus, str.Mihai Eminescu , nr.1.

Relatii suplimentare se obtin la telefon 0262-355945.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca prevederile Anexei 1, din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 286/23 martie 2011, cu modificarile i completarile ulterioare, respectiv HG nr.1027/2014 pentru modificarea i completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant.

CONDITII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile i completarile ulterioare:

 1. Conditii generale

  1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European i domiciliul in Romania;

  2. cuno te limba romana, scris i vorbit;

  3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

    1. are capacitate deplina de exercitiu;

    2. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

    3. indepline te conditiile de studii i, dupa caz, de vechime sau alte conditii

  4. specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    1. nu a fost condamnat definitiv pentru savar irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica in:faptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

   1. Conditii specifice :

   • nivelul studiilor: studii medii sau generale

   • vechime in munca : 3 ani

   • DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE URMATOARELE DOCUMENTE

    1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

    2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

    3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

    4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie i/sau in specialitatea studiilor, in copie;

    5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

    6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    7. curriculum vitae.

   Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

   Actele prevazute la punctele 2-4 vor fi prezentate i in original in vederea verificarii conformitatii copiilor. Dosarul trebuie sa cuprinda toate documentele i in ordinea enumerata mai sus.

   in cazul documentului prevazut la punctul 5, candidatul are obligatia de a completa

   dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data de 22.07.2022, ora 14,00 (ultima zi de preluare a dosarelor).

 TEMATICA I BIBLIOGRAFIA TEMATICA:

 • Reguli de efectuare a curateniei

 • Metode de dezinsectie si dezinfectie;

 • Notiuni fundamentale de igiena;

 • Securitate si sanatate in munca si PSI.

 • Nonne generale de conduita profesionala a personalului contractual

 • Raspunderea disciplinara, cu modificarile i completarile ulterioare

BIB LIOGRAFIE:

 • Legea nr. 319\2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca;

 • Legea nr. 307\2006 referitoare la apararea impotriva incendiilor;

 • Nonne de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor i tinerilor-Ordin Ministrului Sanatatii nr. 1955/18.10.1995

 • Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile i institutiile publice - Cap.II- Norme generate de conduita profesionala a personalului contractual, art.7;

 • Legea nr. 319 din 2006 a privind sanatatea i securitatea muncii cu modificarile i completarile ulterioare - Cap.IV - Obligatiile lucratorilor;

 • Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicata - Titlul XI, Cap.II - Raspunderea disciplinara art.263-268, cu modificarile i completarile ulterioare.

 

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE

l .Selectia dosarelor

 • 2.Proba scrisa 3.Interviu

Daca numarul de candidati inscri i va dep i capacitatea locatiei in care se des oara probele de concurs, eventualele modificari vor fi comunicate in timp util.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa de concurs, numai candidatii declarati admi i la etapa precedenta.

Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere se afi eaza cu mentiunea ,,ad.mis" sau

,,respins", la sediul institutiei.

Subiectele sau testul grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, in concordanja cu nivelul i specificul postului pentru care se organizeaza concursul.

Cu 30 de minute inainte de inceperea fiecarei probe, se va face apelul nominal al candidajilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii pe baza actului de identitate.

Dupa verificarea identitatii candidatilor, ie irea din sala a acestora, atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care ace tia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoane care asigura supravegherea.

Durata probei scrise se stabile te de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate dep i trei ore. La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte sau testele grila i invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.

 Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum i a persoanelor care asigura secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desf' urarii probei.

in incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv al

form.alitatilor prealabile i a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detiflerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta_.

Nerespectarea dispozitiilor preva.zute anterior, atrage eliminarea candidatului din

proba de concurs.

Proba scrisa se sustine de catre candidatii cares-au calificat la selectia dosarelor. Proba interviu se sustine de catre candidatii cares-au calificat la proba practica. Comisia de concurs stabile te planul pentru interviu, avand in vedere urmatoare

criterii:

 1. Abilitatii si cunostinte impuse de functie;

 2. Capacitatea de sinteza;

 3. Motivarea candidatului

 4. Comportamentul in situatie de criza.

 5. Initiativa i creativitate

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nuse pot

adresa intrebari referitoare la optinile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

NOTAREA PROBELOR I COMUNICAREA REZULTATELOR

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:

  1. Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte

  2. Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte

Rezultatul final pentru fiecare proba se intocme te pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 • Sunt declarati admi i candidatii care au promovat cele doua probe prevazute i care au obtiflut eel putin 50 de puncte la fiecare proba.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la cele trei probe.

Se considera admis, la concursul pentru ocuparea postului vacant , candidatul care a obtinut punctajul eel mai mare . dintre candidatii care au concurat pentru acel i post, cu conditia ca ace tia sa fi obtinut minim 50 de puncte la punctajul final.

La punctaje finale egale are prioritate, candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului c tigator.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afi area la locul des urarii concursului, in termenele preva.zute in calendar.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Dupa afi area rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie in term.en de eel mult o zi lucratoare de la data afi arii rezultatului pentru fiecare proba a concursului, la sediul institutiei sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:

 1. Candidatul nu indepline te conditiile pentru a participa la concurs;

  1. Punctajele au fost acordate potrivit baremului i raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate i raspunsurilor candidatilor din cadrul interviului;

  2. Punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afi are la sedul institutiei

  publice organizatoare a concursului.

  in cazul respingerii contestatiei, candidatul se poate adresa instantei de contencios a<lministrativ, in conditiile legii.

  PREZENTAREA LA POST

  Candidatii declarati admi i la concurs, in conditiile legii (H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice) i pe baza rezultatelor finale obtiflute pe posturile pentru care au candidat, sunt incadrati conform legislatiei in vigoare.

  Candidatul declarat admis este obligat sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afi arii.

  in cazul neprezentarii la post la termenul stabilit i in lipsa unei in tiintari, postul este

  declarat vacant, urmand sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

 

 

 

 

 

GRAFIC DESFASURARE CONCURS

 1. Depunerea dosarelor la secretariatul colii in perioada: 07.07.2022-22.07.2022, zilnic, intre orele 8-14.

 2. Selectia dosarelor depuse: 25.07.2022

 3. Afi area rezultatelor in urma selectiei dosarelor depuse: 25.07.2022, ora 12:00.

 4. Depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor depuse: 25.07.2022, intre orele 12:00- 16:00.

 5. Afi area rezultatelor in urma contestatiilor depuse: 25.07.2022, ora 16:30.

 6. Sustinerea probei scrise: 27.07.2022, ora 9:00.

 7. Afi area rezultatelor probei scrise: 27.07.2022, ora 14:00.

 8. Depunerea contestatiilor in urma sustinerii probei scrise: 27.07.2022, intre orele 14:00- 16:00.

 9. Afi area rezultatelor in urma contestatiilor depuse: 27.06.2022, ora 16:30.

 10. Sustinerea probei practice: 28.07.2022, ora 09:00.

 11. Afi area rezultatelor in urma sustinerii probei practice 28.07.2022, ora 14:00.

 12. Depunerea contestatiilor in urma sustinerii probei practice: 28.07.2022, intre orele 14.00- 16.00.

 13. Afi area rezultatelor in urma contestatiilor depuse: 8.07.2022, ora 16:30.

 14. Sustinerea interviului: 29.07.2022, ora 09:00.

 15. Afi area rezultatelor in urma sustinerii interviului: 29.07.2022, ora 14:00.

 16. Depunerea contestatiilor in urma sustinerii interviului: 29.07.2022, intre orele 14.00- 16.00.

 17. Afi area rezultatelor finale: 29.07.2022, ora 16:30

Concursul va avea loc la sediul colii: Str. Mihai Eminescu, Nr.1 Viseu de Sus, Maramures conform graficului mentionat. Salile in care vor avea loc probele de concurs vor ti supravegheate audio-video.

Director, Hojda Viorica

Aprobat in CA din data de 27.06.2022

Publicat astazi 07.07.2022 ora 10,00

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.