Str. M. Eminescu, nr 1 Viseu de Sus MM +40262355945 secretariat@ltbvviseu.ro 08 - 16

Închirierea spațiului destinat chioșcului de alimente

CAIET DE SARCINI

Privind inchirierea spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi, din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA, din localitatea VIȘEU DE SUS, Județul MARAMUREȘ

CAPITOLUL I. Datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate

Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit in vederea organizării unei licitații publice având ca obiect închirierea spațiului din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA, din localitatea VIȘEU DE SUS, Județul MARAMUREȘ.

Organizatorul licitatiei este LICEUL TEORETIC BOGDAN VODA cu sediul in VIȘEU DE SUS, Judetul Maramures,

cod postal435700,CIF:3627943,tel:0262/355945,

fax:0262/366945, email:liceulbogdabvoda @yahoo.com, pagina web:www.ltbvviseu.ro.

Spatiul se afla in inventarul si administrarea LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA.

CAPITOLUL II. Descrierea bunurilor imobile care face obiectul inchirierii.

1.Spatiul care face obiectul inchirierii este la parterul liceului,in suprafata de 27 mp.

CAPITOLULIII. Condițiile si regimul de exploatare ale spatiilor inchiriate.

1.În conformitate cu prevederile art.332-347 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, LICEUL TEORETIC BOGDAN VODA ,din Viseu de Sus, reprezentat prin director Prof. Andreica Dumitru, va organiza o licitație publica privind închirierea spațiului,destinat chioșcului de alimente pentru elevi.

2.Desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in caietul de sarcini este permisa doar cu acordul locatorului.

3.Desfasurarea de catre chirias a altor activitati decat cele mentionate prin contract fara acordul scris al locatorului/proprietarului, da dreptul acestuia sa considere contractul de inchiriere reziliat.

4.Cheltuielile privind amenajarea spatiului in vederea obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare, a altor avize si acorduri necesare desfasurarii in conditii de legalitate a activitatii vor fi suportate in totalitate de chirias, nefiind incluse in cuantumul chiriei.

5.In cazul in care locatarul doreste sa execute lucrari de amenajare suplimentara in spatiul inchiriat, toate cheltuielile efectuate vor fi in sarcina sa, locatorul neputătand fi obligat sa suporte costul acestora.Orice modificare a spatiului inchiriat se face doar cu acordul proprietarului.

6. Locatarul va achita toate costurile privind apa, canalizarea, gazul, electricitatea,energia termica, telefonul precum si alte servicii si utilitati folosite de catre locatar cu privire la spatiul îchiriat.Locatarul va plati sumele in termen de 15 zile de la facturare.

CAPITOLUL IV.Pretul minim de pornire al licitatiei, respectiv chiria minima

1.Pretul minim al inchirierii fiind de 15 lei/mp/lunar,pret stabilit de Consiliul local Viseu de Sus,în baza HOTĂRÂRII nr.79/2021.

CAPITOLUL V.Criteriul de atribuire utilizat

1.1.Criteriul de atribuire este pretul cel mai mare oferit/mp.

1.2.Licitatia se va desfasura dupa metoda licitatiei publice, deschisa, competitiva si adjudecare la cel mai mare prêt oferit.

CAPITOLUL VI. Cerinţele privind calificarea ofertanţilor

Numărul de participanţi este nelimitat.Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă este permisă persoanelor fizice sau persoanelor juridice române si tari membre UE legal constituite, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- nu sunt in stare de faliment ori lichidare,

- ofertantul si-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către bugetele publice;

- ofertantul a achitat garanţia de participare.

-ofertantul tebuie să detină experiență in domeniul chioșcurilor.

Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus sunt consideraţi eligibili.

Ofertanţii au obligaţia de a depune în vederea calificării următoarele documente:

- copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscala;

- certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor către bugetele publice,

după cum urmează:

• certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al

statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul general consolidat;

• certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local eliberat de directia de specialitate din cadrul primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul local;

• certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii

comerciale din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

- documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare;

- fisa ofertantului;

- cerere de participare;

- împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului.

- document justificativ privind plata taxei de participare la licitatie

Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data şi ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfăşurării licitaţiei.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este descalificat si nu va putea participa la urmatoarea etapa de licitaţie.

CAPITOLUL VII. Cuantumul garanţiei de participare, caietul de sarcini

(1) Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în sumă de 100 lei cu o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul va trebui sa precizeze pe documentul doveditor al platii garantiei de participare pentru locatie a fost depusa garantia.

(2) Garanţia pentru participare se constituie in scopul protejarii organizatorului procedurii faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului,pe întreaga perioadă a procedurilor de licitatie până la semnarea contractului de inchiriere.

(3) Garanţia pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. RO24TREZ44121E300530XXXX,deschis la Trezoreria Vișeu de Sus, cod fiscal 3627943, numerar depus la casieria LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA.

(4) Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse.

(5) Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de inchiriere in perioada de valabilitate a ofertei;

(6) Garanţia pentru participare constituita de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare se restituie de către organizatorul licitatiei în cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care ofertantul a facut dovada constituirii garantiei de buna plata.

Garanţia de bună plata a contractului va fi executată de către organizatorul procedurii în situaţia în care ofertantul nu îşi îndeplineşte în totalitate, corespunzător şi la termen toate obligaţiile contractuale.

(7) Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestaţii (10 zile de la data transmiterii adreselor de înştiinţare asupra rezultatului licitaţiei), dar nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Pretul caietului de sarcini :

caietul de sarcini se pune la dispozitia ofertantilor gratuit in format electronic si pe format hartie.

CAPITOLUL VII. Interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului.

Subînchirierea în tot sau în parte a spatiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ, fara acordul proprietarului, este interzisă.

CAPITOLIL IX:Durata inchirierii.

Durata inchirierii este de 2(doi) ani de la data incheierii contractului de inchiriere cu posibilitatea prelungirii ulterioare.

CAPITOLUL X. Obligatiile partilor

10.1.Obligatilor chiriasului

-va achita contravaloarea chiriei la termenele convenite

-va raspunde de normele de PSI si SSM pe durata desfasurarii activitatii in spatiul inchiriat

-va intretine curatenia spatiului pe cheltuiala proprie;

10.2. Obligaţiile proprietarului/administratorului:

- va preda spaţiul ce face obiectul închirierii în starea actuala, pe baza unui proces-verbal de predare-primire;

- va controla modul în care este folosit spaţiul închiriat, la ore rezonabile, fara a impiedica desfasurarea activitatilor locatarului;

CAPITOLUL XI. Utilităti :

Spatiile supuse inchirierii sunt utilate cu energie electrica,

CAPITOLUL XII. Perioada de valabilitate a ofertei.

1.Perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare este de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

CAPITOLUL XIII. Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor. Data, ora şi locul depunerii, respectiv a deschiderii ofertelor.

Reguli formale de prezentare şi depunere a ofertelor

Documentatia de participare la licitaţie se depune in plic la secretariatul LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA, pâna la data şi ora limită stabilită în anuntul de inchiriere .

Modul de prezentare a ofertei :

Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente :

1. OPIS

2. Cerere de participare la licitatie - formular F1

3. Fisa ofertantului - formular F2

4. Declaratia de eligibilitate - formular F3

5. Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

6. Act constitutiv sau certificat constatator emis de Oficiul Registrului

Comertului

7. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF

8. Certificat de atestare fiscala eliberat de serviciul impozite si taxe locale din UAT unde ofertantul isi are sediul social.

9. Document care atesta constituirea garantiei de participare,copia chitantei privind achitarea taxei de participare la licitatie.

10.Pe plic se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi adresa

ofertantului, menţiunea ”LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI DESTINAT CHIOȘCULUI DE ALIMENTE PENTRU ELEVI,DIN INCINTA LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA,LOCALITATEA VIȘEU DE SUS, JUDETUL MARAMUREȘ”.

11.In perioada cuprinsă între data publicării anuntului de inchiriere şi data limită de depunere a ofertelor, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a asigura oricărei persoane interesate accesul la documentaţia de închiriere.

12.Documentaţia de închiriere se obţine prin ridicarea de către cei interesaţi,

între orele 08.00-16.00 de la sediul LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA sau poate fi accesată de pe site-ul instituţiei www.ltbvviseu.ro.

13.In cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a

ofertei ca urmare a unor modificări faţă de informaţiile deja publicate şi incluse în documentaţia de închiriere sau ca urmare a aparţiei unor motive obiective şi justificate,titularul dreptului de proprietate are dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertei.

14.Oferta se elaboreaza în conformitate cu prevederile din documentaţia de

închiriere şi trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta şi toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.

15.Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate

16.Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

17.Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalităţi :

(a) prin poştă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);

(b) prin fax, cu confirmare de primire;

(c)prin email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

18.Titularul dreptului de proprietate va exclude din procedura de închiriere

ofertantul care prezintă informaţii false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informaţiile solicitate.

Data, ora şi locul depunerii, respectiv deschiderii ofertelor

Data limită de depunere a ofertelor: 20.08.2021,ora 09 00

Ofertele se vor depune la secretariatul LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA

Data, ora deschiderii ofertelor:20.08.2021 ,ora 10 00

Deschiderea va avea loc la sediul LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA,compartiment Directiune.

Capitolul XIV. Desfasurarea licitatie

Pot participa la şedinţa de licitatie ofertanţii care au dreptul de a licita oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o copie de pe actul de identitate.

Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă

componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desafăşurării licitaţiei.

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă spatiul care urmează a fi licitat, precum şi preţul de începere a licitaţiei.

La licitaţie pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici,persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale inregistrate in Romania sau in orice stat al UE care fac dovada inregistrarii printr-un document emis de autoritatea

competenta din statul respectiv.

Comisia de licitatie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi

hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţia.

Comisia de licitatie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

a) nu indeplineste conditiile prevazute la capitolul VI si VII din caietul de sarcini sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt depuse în original sau,după caz, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) are datorii restante faţă de bugetul statului sau bugetul local; certificatele de atestare fiscala nu sunt in termenul de valabilitate la data licitatiei.

c) se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului;

Dupa verificarea conditiilor de calificare presedintele comisiei anunta ofertantii calificati pentru licitatie. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă spatiul care urmează a fi licitat, precum şi preţul de începere a licitaţiei .

Operatorii economici calificati pentru spatiul respectiv, vor începe să ofere minim câte un pas de licitare, până la adjudecare.Licitarea se face prin anunţarea verbală a fiecărei oferte de către reprezentanţii operatorilor economici participanţi.

Opţiunile de licitare făcute de operatorii economici faţă de preţul de pornire la licitaţie se înregistrează în procesele-verbale de desfăşurare a licitaţiei.

Este declarat adjudecatar (castigator) licitantul care a oferit preţul cel mai mare.

După terminarea şedinţei de licitaţie se întocmeşte un proces-verbal privind

desfăşurarea licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, procedura de licitaţie, membrii comisiei de licitaţie prezenţi,tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la

licitaţie, ofertanţii pentru fiecare spatiu şi reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de inchiriere, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi si de reprezentantii operatorilor economici inscrisi la licitatie.

Termenul de contestatie este de 5 zile de la primirea notificarii privind

rezultatul licitatiei. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea,executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie

se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului. Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, conform prevederilor legale.

Formular – F1

OFERTANT

___________________

Către,

Liceul Teoretic Bogdan Voda

CERERE DE INSCRIERE LA LICITATIE

pentru inchirierea spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi,din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA.

Operatorul economic /grupul de operatorI economici. ............................................., cu

sediul în ................................ , Judetul.......... , Str........, Nr. ....... . , Cod

poştal................, telefon..............., fax ..........................., E-mail......................,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr....................................,

având atribuit CUI..............................., având cont IBAN

nr........................................................, deschis la .............................., existând şi funcționând potrivit legislației Statului Român /......................, reprezentată legal

de ...................., cu funcția de .......................... rugăm sa ne admiteti la licitatia publică pentru inchirierea spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi,din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODĂ,în data de ____/___/2021.

Mentionăm că am luat cunoştiintă de prevederile caietului de sarcini al

licitatiei şi ne obligam ca în cazul adjudecării să încheiem contractul de inchiriere în termenul stabilit prin procesul verbal de licitatie (5 zile lucrătoare), în caz contrar suntem de acord cu pierderea garantiei de participare aferente.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura

reprezentantului legal

Data întocmirii

ZZ.LL.AAAA

Formular – F2

OFERTANT

___________________

FIŞA OFERTANTULUI

pentru inchirierea spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi,din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA.

1) Ofertant__________________________________________________________

2)Sediul societăţii sau adresa ______________________________________________

3)Telefon / fax __________________________________________________________

4) Reprezentant legal ___________________________________________________

5) Funcţia _____________________________________________________________

6) Cod fiscal ___________________________________________________________

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului ____________________________________

8) Obiect de activitate ____________________________________________________

9) Nr. Cont ____________________________________________________________

10) Banca ____________________________________________________________

11) Capitalul social (lei) _________________________________________________

12) Cifra de afaceri (lei) _________________________________________________

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura

reprezentantului legal

Data întocmirii

ZZ.LL.AAAA

Formular – F3

OFERTANT

--------------------------------

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind eligibilitatea pentru inchirierea spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi,din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA.

Subsemnatul(a)................................................, reprezentant al ................................, în calitate de ofertant la licitaţia publică deschisă, spațiului destinat chioșcului de alimente pentru elevi,din incinta LICEULUI TEORETIC BOGDAN VODA sancţiunea

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în ţara în care este

stabilit);

- in ultimii 2 ani nu am avut cazuri de indeplinire in mod defectuos a obligatiilor

contractuale, din motive imputabile mie, nu am produs si nu sunt pe cale sa produc

grave prejudicii partenerilor ;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru

comiterea unei greşeli în materie profesională;

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru

corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

- la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori

economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună,

nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

- informatiile prezentate autoritatii contractante in scopul demonstrarii indeplinirii

criteriilor de calificare si selectie nu sunt false.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul

verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt

pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura

reprezentantului legal

Data întocmirii

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.